Villa Calida
 

Huurvoorwaarden Villa Calida

Artikel 1. Begripomschrijving


Woning: de vakantiewoning 'Villa Calida' is gelegen op de urbanisatie Camposol, sectie Golf no. C1-673, gemeente Mazarron, Murcia te Spanje.
Huurovereenkomst: schriftelijke overeenkomst waarmee de verhuur van de Woning wordt vastgelegd;
Verhuurder: tevens eigenaar van de Woning waarmee een Huurovereenkomst is gesloten;
Huurder : degene die de Woning van Verhuurder huurt; hieronder vallen ook degenen die tezamen met Huurder het verblijf in de Woning doorbrengen.

Artikel 2. Reserveren


Een reservering is geldig vanaf het moment dat Verhuurder één door Huurder ondertekend exemplaar van de Huurovereenkomst alsmede de vereiste aanbetaling heeft ontvangen.

Artikel 3. Huursom


De op de Huurovereenkomst vermelde huursom is inclusief:
- energiekosten;
- water verbruik;
- linnengoed (o.a. bedlinnen, hand- en keukendoeken);
- schoonmaakkosten zwembad (afhankelijk van jaargetijde 1 à 2 maal per week);
- onderhoud tuin
- evt. verschuldigde verblijfsbelasting;

Verder is de huursom exclusief, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Huurovereenkomst:
- eindschoonmaak (kosten van € 70.00)
- reis- en annuleringsverzekering t.b.v. Huurder;

Voor iedere reservering dient een aanbetaling van € 300,00 binnen 10 dagen na ondertekening van de Huurovereenkomst te worden voldaan.

Het restant zoals aangegeven in de Huurovereenkomst dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode door Huurder te zijn ontvangen.

Indien niet aan bovenstaande termijnen wordt voldaan zal Huurder schriftelijk een herinnering van Verhuurder ontvangen waarin wordt verzocht de verschuldigde termijn binnen 7 kalenderdagen alsnog over te maken. Bij niet nakoming zal dit worden gezien als annulering van de Huurovereenkomst door Huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden conform art. 6 van toepassing.

Indien de reservering minder dan 6 weken voor aanvang van de huurperiode plaats vindt dient de gehele huursom binnen 10 dagen na ondertekening van de Huurovereenkomst te worden voldaan.

Artikel 4. Waarborg


In de reserveringsbevestiging wordt u een waarborg van € 300,00 in rekening gebracht, welke wordt geretourneerd uiterlijk binnen 10 dagen na vertrek. Deze waarborg zal alleen in geval van schade en/of excessieve schoonmaak worden geincasseerd.

Artikel 5. Verlenging huurperiode


Verlenging van de huurperiode is slechts mogelijk na schriftelijke bevestiging van de Verhuurder.

Artikel 6. Annulering door Huurder


Een annulering dient schriftelijk aan Verhuurder te worden medegedeeld.

In geval van annulering is Huurder afhankelijk van het tijdstip het volgende aan Verhuurder verschuldigd:
- annulering meer dan 3 maanden voor aanvang van de huurperiode: 10% van de huursom met een minimum van € 150,00
- annulering tussen de 3 en 2 maanden voor aanvang van de huurperiode: 25% van de huursom
- annulering tussen de 2 en 1 maand voor aanvang van de huurperiode: 50% van de huursom
- annulering tussen de 1 maand en en 7de dag voor aanvang van de huurperiode: 75% van de huursom
- annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de huurperiode: 100% van de huursom
In geval van annulering is Verhuurder gerechtigd de Woning direct opnieuw voor verhuur aan te bieden dan wel te verhuren.

Indien de Huurder voor het einde van de huurperiode de Woning verlaat zal er geen restitutie van huurgelden plaatsvinden.

Artikel 7. Annulering door Verhuurder


Indien de woning door onvoorziene omstandigheden onbewoonbaar wordt, is de Verhuurder genoodzaakt de Huurovereenkomst te annuleren en zal de Huurder hier terstond van op de hoogte worden gebracht. Tevens zal binnen 10 dagen restitutie van reeds ontvangen huurgelden plaatsvinden. Nimmer kan Verhuurder in dit geval aansprakelijk worden gesteld voor vergoeding van eventuele (gevolg-)schade en/of ongemak.

Artikel 8. Schoonmaak


De Woning dient schoon en netjes te worden aangetroffen. Indien dit niet het geval is wordt Huurder verzocht Verhuurder hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen die vervolgens zal trachten dit alsnog te realiseren. Dit kan middels een telefonische melding of SMS aan verhuurder +31 653 187 008.

De eindschoonmaak wordt door de Verhuurder verzorgt; kosten van € 70.00. Echter ondanks deze schoonmaak dient de keuken alsnog schoon en leeg te worden achtergelaten. Dit betreft o.a. leeg achterlaten van de koel-/vriescombinatie en prullenbak en het opruimen van de laatste afwas.

Artikel 9. Aankomst en vertrek


De Woning is op de dag van aanvang van de huurperiode ter beschikking van de Huurder vanaf 15.00 uur. De Woning dient op de dag van einde huurperiode om 10.00 uur vrij te zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Huurovereenkomst.

Artikel 10. Woning


De Woning mag uitsluitend voor vakantiedoeleinden worden gebruikt en door maximaal 4 personen worden bewoond. Bij constatering van overschrijding van dit maximaal aantal personen ontstaat terstond een vordering op Huurder van 25% van de huursom per extra persoon. Verhuurder is gerechtigd deze vordering op de restitutie van de waarborg in te houden.

Indien Huurder bij aanvang van de huurperiode gebreken aan de Woning (incl. zwembad) of inventaris constateert wordt Huurder verzocht deze terstond aan Verhuurder te melden. Dit kan middels telefonische melding of SMS aan verhuurder +31 653 187 008.
Indien gebreken aan de Woning (incl. zwembad) of inventaris tijdens de huurperiode ontstaan is Huurder verplicht deze terstond aan Verhuurder te melden. Verhuurder zal alles in het werk stellen om gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen echter Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging en/of overlast ontstaan door deze herstelwerkzaamheden.

Indien schade aan de Woning (incl. zwembad) of inventaris ontstaat door onrechtmatig gebruik, vandalisme, diefstal etc. veroorzaakt door de Huurder, dan is Verhuurder gerechtigd de kosten hiervan op Huurder te verhalen.

Nadruk wordt gelegd op het gebruik van het volgende:
- wasmachine: bij gebruik vullen met de juiste middelen;
- barbeque: juiste gas vullingen gebruiken, te halen bij ieder Repsol benzine station.

Artikel 11. Aansprakelijkheid Verhuurder


Verhuurder is in geen geval aansprakelijk voor:
enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de Huurder indien dit het gevolg is van onvoorziene en/of onoverkomelijke gebeurtenissen;
ongemakken veroorzaakt door het werk van derden zoals gemeente, provincie etc.; hieronder valt ook overlast ten gevolge van bouw en/of verbouwactiviteiten in de nabijheid van het gehuurde.
letsel van Huurder ten gevolge van het verblijf in het gehuurde;
verlies, diefstal en schade van/aan persoonlijke eigendommen of voertuigen toebehorend aan Huurder;
onderbreking van de nutsvoorzieningen;

Artikel 12. Omschrijving


Alle verstrekte informatie betreffende de Woning is te goeder trouw verstrekt. Indien zich hierin wijzigingen tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode voordoen dan zal Huurder hiervan op de hoogte worden gebracht, doch kan Verhuurder hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 13. Klachten en geschillen


Klachten dienen uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan hiervan telefonisch gevolgd door een aangetekend schrijven aan Verhuurder te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijn zullen klachten niet meer in behandeling worden genomen.

De hoogte van eventuele schadevergoeding ten gevolge van een klacht kan nimmer meer bedragen dan de betaalde huursom.

De Huurovereenkomst is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Nederlands recht. Alle mogelijke geschillen resulterend uit de Huurovereenkomst vallen onder de exclusieve jurisdictie van het kantongerecht te Breda.